Uključivanje ustanova srednjeg obrazovanja u sistem SPIRI od 1.1.2024. godine


Kako je najavljeno iz Ministarstva finansija, sektora Uprave za trezor uskoro se očekuje donošenje i objavljivanje Terminskog plana uključivanja ustanova srednjeg obrazovanja u sistem SPIRI sa početkom od 1.1.2024. godine. Ovim planom jasno će se definisati na koje korisnike se obaveza uključivanja u sistem SPIRI odnosi, kako će se vršiti prenos nepotrošenih sredstava, sa dosadašnjih podračuna na nove, odnosno tzv. evidencione račune, kako će se otvarati evidencioni računi, koji će evidencioni računi biti otvoreni, kako će se vršiti preuzimanje obaveza i njihovo plaćanje i sl.

Ono što je za sada bitno da korisnici ustanove srednjeg obrazovanja znaju je to da je primena sistema SPIRI samo tehnika, odnosno aplikacija za izvršenje budžeta, a da su sva prava i mogućnosti u vezi izvršenja budžeta ista, dakle nepromenjena u odnosu na do sada važeće.

Dakle, korisnici će kao i do sada imati mogućnost ostvarivanja svih izvora finansiranja, uključujući i sopstvene prihode, i na isti način će vršiti njihovu potrošnju, s tim da će mnogo organizovanije i odgovornije vršiti evidentiranje i praćenje potrošnje sredstava po izvorima finansiranja.

Ključna razlika u odnosu na dosadašnju praksu je činjenica da sistem SPIRI pravi veoma jasno razgraničenje između izvora finansiranja, na primer između 01, 04, 07, 08, 16, 13 i dr., na način da nije moguće trošenje i prebacivanje sredstava između izvora finansiranja.

Sistem SPIRI za izvore različite od 01, neće dozvoliti plaćanje ukoliko na evidencionim računima nema raspoloživih novčanih sredstava, a što dalje upućuje na zaključak da se striktno mora voditi računa o knjigovodstvenoj evidenciji prihoda i primanja po izvorima finansiranja.

U slučaju izvora 04 – Sopstveni prihodi, evidencija prihoda mora da se vrši na subanalitičkom kontu 742317 – Prihodi koje ostvaruju indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, a u slučaju finansiranja recimo, od drugog nivoa vlasti, izvor 07 knjiženje treba sprovesti na u okviru grupe konta 733000 – Transferi od drugih nivoa vlasti.

Na kraju napominjemo da sistem SPIRI podržava automatske šeme knjiženja koje su sastavni deo aplikacije.

(Detaljnije o načinu gašenja podračuna korisnika i preknjižavanju nepotrošenih sredstava na izvorima 04, 07, 08, 13, 16 i 17. obavestićemo vas naknadno po objavljivanju daljih instrukcija).