Struktura elementa poziv na broj odobrenja


Poslednjim izmenama i dopunama čl. 22. i 23 a) Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (dr. propis), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023 i 118/2023) koje stupaju na snagu 1. januara 2024. godine utvrđena je struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplate donacija, pomoći i transfera u korist nivoa Republike Srbije, a koja se sastoji iz šest delova, i to:

 • dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;
 • petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);
 • dvocifreni broj izvora finansiranja;
 • dvocifreni redni broj evidencionog računa (prethodno je stajalo broj podizvora finansiranja čime je izvršeno samo jezičko preciziranje ovog elementa);
 • šestocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji;
 • dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.

Analogno prethodnom struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu prihoda, odnosno primanja ustanova uključenih u sistem izvršenja budžeta Republike, a ostvarenih na izvoru 04 – Sopstveni prihodi sastoji se iz šest delova, i to:

 • dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;
 • petocifreni jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JB KJS);
 • dvocifreni broj izvora finansiranja;
 • redni broj evidencionog računa (prethodno je stajalo broj podizvora finansiranja čime je izvršeno samo jezičko preciziranje ovog elementa);;
 • šestocifreni broj prihoda, odnosno primanja po ekonomskoj klasifikaciji;
 • dvocifreni broj podekonomske klasifikacije.