Obaveza škole da internim aktom reguliše upotrebu mobilnog telefona za vreme nastave


“Članom 84. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 (dr. zakon), 10/2019, 27/2018 (dr. zakon), 6/2020 i 129/2021 – dalje: Zakon) propisana je odgovornost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Na osnovu navedenog člana Zakona roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik u obavezi je, da na poziv škole uzme aktivno učešće u svim oblicima vaspitnog rada koje škola preduzima sa učenikom, odnosno njihovim detetom. Takođe, odgovornost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika propisana je i za povredu – zabrane nasilja i diskriminacije, kao i za teže povrede obaveza učenika za šta je u slučaju nepoštovanja, odredbama istog Zakona propisana i novčana kazna.

U slučaju da roditelj ne sarađuje sa školom i svojim nepostupanjem utiče na mogućnost realizacije pojačanog vaspitnog rada sa učenikom, škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. Navedene prijave se podnose nadležnom javnom tužilaštvu, kao i nadležnom centru za socijalni rad.

Nadležnom javnom tužilaštvu podnosi se prekršajna, odnosno krivična prijava koja treba da sadrži sledeće elemente: opis situacije u vidu činjenica, šta je škola preduzimala u prethodnom periodu, kao i dokaze o tome na koji način roditelj ne ispoljava saradnju sa školom.

Ukoliko škola obaveštava – nadležni centar za socijalni rad, preporuka je da se škola pozove i na Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja kojim je propisano da sistem socijalne zaštite ima ključnu ulogu u zaštiti dece od nasilja.

Pored navedenog, članom 83. Zakona propisana je odgovornost učenika za upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja. Takođe, definisane su i teže povrede obaveza učenika.

U cilju prevencije različitih oblika zloupotrebe elektronskih uređaja tokom obrazovno-vaspitnog procesa potrebno je da škola internim aktom jasno propiše način upotrebe mobilnog telefona.

Preporuka je da se pri izradi internog akta uzmu u obzir i predlozi organa škole, a posebno saveta roditelja, učeničkog parlamenta, nastavničkog veća i pedagoškog kolegijuma.

Podsećamo Vas da je Ministarstvo prosvete prosledilo školama dopis broj 601-01-31/2022-20, od 26.08.2022. u kojem su istaknuti linkovi na kojima se nalaze resursi koje škola može da koristi u cilju unapređivanja vaspitnog rada.”

(Mišljenje Ministarstva prosvete, br. 601-00-00005/2023-16 od 03.02.2023. godine)