Planiranje aproprijacija na izvoru 01-Opšti prihodi i primanja budžeta u IFISuP-u


Podsećamo da je u skladu sa članom 50. Zakona o budžetskom sistemu, predviđeno da direktni korisnici (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon)1, 138/2022 i 92/2023) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona, odnosno odluke o budžetu, obaveste svoje indirektne korisnike o visini odobrenih aproprijacija sa izvora 01 – Opšti prihodi i primanja. To je iznos odobrene potrošnje za konkretnu godinu za ovaj izvor.

U skladu sa tim očekujemo da za srednje škole Ministarstvo prosvete od 27.11.2023. godine u aplikaciji IFISuP unese odobrene aproprijacije  za 2024. godinu, za izvor 01 – Opšti prihodi i primanja.

Odobrena potrošnja aproprijacija je planska kategorija i predstavlja pravo korišćenja, po nameni i visini, a ne i zaista raspolaganje novcem, u realnom smislu.

Za razliku od izvora 01 – Opšti prihodi i primanja, gde je salo negativan, za sve druge izvore potrošnja može ići samo do iznosa ostvarenih sredstava. To znači da je saldo za druge izvore uvek pozitivan. Naime, prema članu 13. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 92/2023) korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, (koji nisu izvor 01 – Opšti prihodi i primanja budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.