Sredstva stambene izgradnje


Šta ustanova može da radi sa sredstvima koje je dobila od povraćaja novčanih sredstava od stambene izgradnje?

Odgovor:

Poštovana,

U vezi Vašeg pitanja podsećamo Vas da je članom 5. Zakona o bankama (“Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) precizno uređeno da se niko osim banke ne može da se baviti davanjem kredita i izdavanjem platnih kartica, osim ako je za to ovlašćen zakonom. U vezi navedenog napominjemo da je delatnost škole uređena matičnim zakonom za osnovno i srednje obrazovanje, kao i statutom ustanove, te da u skladu sa tim obrazovna ustanova se isključivo bavi svojom osnovnom, odnosno obrazovnom delatnošću, i eventualno delatnošću koju je kao proširenu doregistovala u skladu sa zakonom. 

S druge strane, obrazovna ustanova, u skladu sa zakonom stiče i ostvaruje javne prihode čija su namena i način korišćenja uređeni zakonom i finansijskim planom ustanove, prema unapred odobrenim aproprijacijama, a za čije poštovanje, prema članu 71. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon)1, 138/2022 i 92/2023) odgovara rukovodilac ustanove.

S tim u vezi, ustanova svojim finansijskim planom nema mogućnost da predvidi, odnosno planiranja davanja po osnovu zajmova, na primer za udžbenike, ogrev, zimnicu, stambenu izgradnju i sl., jer nema zakonska prava da u svom finansijskom planu planira aproprijacije za finansiranje tih vrsta rashoda. Ukoliko bi se to desilo smatralo bi se radi o nenameskom trošenju javnih sredstava, a za šta su predviđene sankcije u skladu sa članom 103. Zakona o budžetskom sistemu.

Ukoliko se desi da je ustanova, iz ranijeg perioda ostvarila prihode po osnovu povraćaja sredstava od prodaje stanova iz javne svojine, dužna da je da iste vrati u budžet, dakle da vrati imaocu prava javne svojine, koji će dalje raspolagati tim sredstvima.

U skladu sa iznetim ustanove, prema zakonu kojim se uređuje javna svojima su korisnici javne svojine, a imaoci prava su isključivo Republika ili jedinice lokalnih samouprava – opštine i gradovi, AP.

Za SBP,

Prof.dr. Natalija Keković,

Za sva dodatna pitanja, stojim Vam na raspolaganju

064/112-44-65