Nova konta za „tržišne“ prihode indirektnih korisnika nivoa gradova i opština i za ustanove iz delatnosti kulture


Poslednjim dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 i 118/2023) koje stupaju na snagu 1. januara 2024. godine, u Prilogu  2Kontni plan, u Klasi 700000 – Tekući prihodi, kategorija 740000 – Drugi prihodi, dodaju se nova subanalitička konta, i to:

  • 742342 – Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture na nivou gradova
  • 742343 – Prihodi koje ostvaruju indirektni korisnici budžetskih sredstava na nivou gradova.
  • 742352 – Prihodi koje svojom delatnošću ostvare ustanove kulture na nivou opština
  • 742353 – Prihodi koje ostvaruju indirektni korisnici budžetskih sredstava na nivou opština.

Evidencija na navedenim subanalitičkim kontima vrši se za tzv. dodatne, „tržišno“ ostvarene prihode indirektnih korisnika opština i gradova, kao i za indirektne korisnike u delatnosti kulture, čiji je osnivač opština, odnosno grad.