Elementi obeležja za identifikaciju obveznika u pozivu na broj odobrenja kod modela 97 od 1.1.2024. godine


Poslednjim izmenama i dopunama čl. 11. i 12. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 (dr. propis), 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022, 144/2022, 25/2023, 83/2023 i 118/2023) koje stupaju na snagu 1. aprila 2024. godine precizirano je da treći deo poziva na broj odobrenja kod modela 97, a to je obeležje za identifikaciju obveznika može da bude:

  • poreski identifikacioni broj,
  • jedinstveni matični broj građana,
  • šifra poreskog obveznika, i
  • drugo, ali i

obeležje za identifikaciju obveznika, odnosno organa prema čijem nalogu, odnosno za čiju uslugu se vrši plaćanje javnog prihoda ili primanja (JB KJS organa i drugo).

Zatim dodatno je precizirano da ukoliko u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: “PU” ili “LPA”, a nadležni organ nije utvrdio obavezu unošenja obeležja za identifikaciju obveznika javnog prihoda ili primanja, odnosno lokalnog javnog prihoda ili primanja, u element – poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi ne samo:

  • kontrolni broj i šifra opštine, grada, autonomne pokrajine ili Republike, iz kolone 4 Priloga 3, već od 1.1.2024. godine i JB KJS organa prema čijem nalogu, odnosno za čiju uslugu se vrši plaćanje.

Podsećamo da obeležje za identifikaciju, kao i do sada može da bude: PIB, JMBG, broj rešenja, broj ugovora, redni broj ili sličan dokument na osnovu kojeg se može vršiti identifikacija obveznika, a može imati od jedne do 18 cifara.